Gemeentebestuur

Burgemeester Buddenberg besloot zich niet beschikbaar te stellen voor een derde termijn als burgemeester. Hij nam halverwege juni 2014 afscheid van de gemeente. De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft maandagavond 10 februari 2014 mevrouw Francisca Ravestein unaniem voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Verkiezingen gemeenteraad 2014

Op 19 maart 2014 werd de gemeenteraad opnieuw gekozen. Er waren op dat moment in Pijnacker-Nootdorp 37.315 stemgerechtigden. Opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was in 2014 met 55,2% hoger dan in 2010 (54%). De raad van Pijnacker-Nootdorp groeide na de verkiezingen van 29 naar 31 raadszetels.

Installatie nieuwe raad

Op 5 juni 2014 werd het Hoofdlijnenakkoord ‘Samen Doen’ vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad. Het Hoofdlijnenakkoord is het resultaat van een bijzonder samenwerkingsproces tussen alle fracties van Pijnacker-Nootdorp.

In een aantal openbare sessies hebben de partijen gezamenlijk de agenda voor raad en college voor de komende vier jaar bepaald. Een dergelijk raadsbreed tot stand gekomen hoofdlijnenakkoord is uniek. Het markeert een stijl van werken die de raad de komende jaren wil vasthouden: een gezamenlijk leerproces voor raad, college en ambtelijke organisatie, waarbij vertrouwen en respect voor ieders positie kernbegrippen zijn.

College

De 11 fracties die het hoofdlijnenakkoord ondersteunen hebben afspraken gemaakt over de collegesamenstelling. Ook dit proces liep anders dan anders. Gezocht is naar vier wethouders die raadsbreed aan het werk konden gaan.

Op 5 juni 2014 zijn vier wethouders benoemd die gezamenlijk uitvoering gaan geven aan het raadsakkoord: José van Egmond (CDA), Peter van Haagen (VVD), Jaap van Staalduine (D66) en Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp). De eerste drie wethouders waren bekenden uit het college 2010-2014.

Inmiddels heeft Peter van Haagen in september 2015 zijn functie als wethouder neergelegd. Zijn opvolger Piet Melzer is per 24 september 2015 officieel benoemd. 

Lees hier het collegeprogramma.

Portefeuilles

José van Egmond (CDA) is eerste locoburgemeester en heeft onder meer economie, waar glastuinbouw deel van uitmaakt als ook grondzaken in haar portefeuille. Ook is zij verantwoordelijk voor onderwijs, kinderopvang en Jeugd & Jongeren.

Jaap van Staalduine (D66) is verantwoordelijk voor de portefeuille ruimtelijke ordening en groen, water en recreatie. Verder is hij verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en afvalinzameling.

Bernard Minderhoud (GBPN) heeft bedrijfsvoering, publiekszaken, sport en milieu in zijn portefeuille. Ook is hij verantwoordelijk voor het wijkgericht werken, sociale zaken, welzijn en gezondheidszorg.

Piet Melzer (VVD) heeft in het college de plek van Peter van Haagen ingenomen. Hij is sinds zijn benoeming op 24 september 2015 verantwoordelijk voor financiën, verkeer en wonen.

U bent hier