Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Op het gebied van veiligheid scoort onze gemeente op alle aspecten een ruim voldoende. Daarbij is gekeken naar overlast van (het gedrag van) anderen, de mate waarin criminaliteit aanwezig is en het veiligheidsgevoel.

De gemeente heeft een proactieve houding ten aanzien van de aanpak High Impact Crimes, zoals woninginbraak, fietsendiefstal, overlast en geweld.

Het voorkomen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit was en blijft prioriteit. Dit vanwege de groei van het aantal jongeren in de 12+ doelgroep. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is ten opzichte van 2014 licht gestegen van 273 meldingen naar 305 meldingen in 2015. Door middel van een integrale aanpak is de toename weer afgevlakt. Het aantal meldingen blijft overigens wel ruim onder het niveau van 2013 met 472 meldingen.

Politie, jongerenwerk en gemeente werken nauw samen vanuit de zogeheten driemensschappen en hebben een stimulerende en faciliterende rol naar inwoners bij het voorkomen en aanpakken van jeugdoverlast. Uit de Veiligheidsmonitor en uit de Leefbaarheidsmonitor (LEMON) blijkt dat er minder overlast van rondhangende jongeren wordt ervaren.

Wijktoezicht

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt onder wijktoezicht verstaan de informele sociale controle door bewoners om de veiligheid in de wijken te bevorderen. Als de ‘extra ogen en oren in de wijk’ leveren bewoners zelf een actieve bijdrage aan de veiligheid in de eigen leefomgeving door te signaleren en meldingen door te geven aan politie en gemeente. 

Wijktoezicht heeft een preventief karakter en richt zich vooral op criminaliteit en veiligheid. Het gaat daarbij om het signaleren en melden van onveilige situaties of verdachte omstandigheden, zoals overmatige overlast door jongeren in de openbare ruimte, verdacht gedrag van personen.  In 2014 is wijktoezicht actief in de wijken Klapwijk en Koningshof. In 2015 is wijktoezicht uitgebreid met de wijk Pijnacker-Noord. Daarnaast zijn burgers zelf gestart met het informeren van elkaar via social media. Inmiddels zijn er ruim 65 Whatsapp-groepen actief binnen de gemeente. De gemeente is de eerst aangewezen instantie om bewoners te ondersteunen in de organisatie van het opzetten van Whatsapp-groepen. Het initiatief om een Whatsapp-groep op te zetten en leden te werven, ligt bij de bewoners zelf.

Leefbaarheid

Door middel van wijkgericht werken willen wij de kwaliteit van de wijk en de contacten met de bewoners verbeteren. Wijkmanagers in de drie kernen van de gemeente houden de leefbaarheid in de gaten. Daarvoor hebben zij contacten met organisaties in de wijk, bewonersverenigingen en wijkbewoners. Belangrijk middel is de wijkschouw, waarbij de gemeente samen met bewoners verbeterpunten voor de leefbaarheid in de wijk inventariseert.

Veilig ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een platform van ondernemers, politie, brandweer en gemeente. Het heeft als doel vergroting van openbare veiligheid en betere uitstraling van bedrijventerreinen en winkelcentra. Dit vraagt goede samenwerking tussen alle partijen. Over het algemeen zijn onze winkelcentra en bedrijventerreinen schoon, heel en veilig. Daarom liggen de uitdagingen voor de toekomst in het behouden van deze sterke punten.

U bent hier